SYN ZIEMI RADOMSKIEJ

KSIĄDZ BISKUP WACŁAW DEPO

ARCYBISKUPEM METROPOLITĄ CZĘSTOCHOWSKIM

Ojciec Święty Benedykt XVI, 29 grudnia 2011 roku, mianował Księdza Biskupa Wacława Depo Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim. W skład Metropolii częstochowskiej wchodzą: archidiecezja częstochowska, diecezja sosnowiecka i diecezja radomska.
Archidiecezja częstochowska jest bardzo szczególna dla Kościoła w naszej Ojczyźnie. To tam każdego roku pielgrzymują miliony wiernych. To tam – z jasnogórskiego wzgórza – błogosławi nam wszystkim Najświętsza Panienka – Królowa naszej Ojczyzny.
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo urodził się 27 września 1953 roku w Szydłowcu. Tam ukończył
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku
z rąk Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec koło Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zostały uwieńczone doktoratem z teologii dogmatycznej. Zarówno pracę magisterską jak i doktorską przygotowywał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika. Po ukończeniu studiów pełnił posługę ojca duchownego diakonów w Radomiu. Był także, w latach 1984-1990, duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Od 1984 roku był wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji sandomierskiej. Pełnił także funkcję dyrektora ds. życia konsekrowanego zakonów
żeńskich w Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko-radomskiej. Od 25 marca 1992 roku pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej diecezji radomskiej. Od 1992 roku był także wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym diecezji radomskiej. W latach 1995-1999 Ksiądz Rektor Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Wybór ten został powtórzony w latach 2002 i 2005.
4 maja 2004 roku od bł. Jana Pawła II otrzymał tytuł prałata honorowego.
W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW
w Radomiu. Biskup Wacław Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Wzorem duszpasterza dla Wacława Depo jest bł. Jan Paweł II. Bardzo często podczas wystąpień cytuje on z głowy fragmenty przemówień  i dokumentów papieskich. Jego ukochanym tekstem bł. Jana Pawła II jest encyklika „Redemptor Hominis”. Znakomita znajomość nauczania papieskiego sprawiła, że w środowisku radomskim krążyło powiedzenie: „Nie można zrozumieć Jana Pawła II bez Wacława Depo”.
Dnia 5 sierpnia 2006 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Prałata Wacława Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do katedry zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 roku. Głównym konsekratorem był Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, a współkonsekratorami: Ksiądz Biskup prof. Jan Śrutwa i Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski. Dewizą biskupią Księdza Biskupa Wacława Depo są słowa: Ad Christum Redemptorem hominis – do Chrystusa Odkupiciela człowieka. Ingres Księdza Arcybiskupa Wacława Depo do częstochowskiej Archikatedry Świętej Rodziny odbędzie się 2 lutego 2012 roku, w święto Ofiarowania Pańskiego.

opr. ak