KATECHEZA XXXIII

LITURGIA SŁOWA

W Liturgii Słowa Bóg, kierując swój głos do ludu, objawia tajemnicę odkupienia i zbawienia. Chrystus obecny przez swoje Słowo jest po karmem duchowym. Dzięki Jego Słowu stajemy się czyści. Czytania podczas Mszy świętej zostały zaczerpnięte z Biblii. Strukturę Liturgii Słowa stanowi schemat: czytanie ze Starego Testamentu, psalm responsoryjny, czytanie z Nowego Testamentu, aklamacja przed czytaniem Ewangelii, Ewangelia, homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna. Na niedziele i uroczystości przeznaczone są trzy czytania. Pierwsze
ze Starego Testamentu, drugie z Nowego i Ewangelia. Porządek czytań w niedziele jest podzielony na trzyletni cykl A, B i C, rozpoczynający się zawsze od pierwszej niedzieli Adwentu. Natomiast w okresie liturgicznym czasu zwykłego w dni powszednie są dwa czytania – jedno ze Starego lub Nowego Testamentu i Ewangelia. Cykl dni powszednich jest podzielony na rok I i II. Głównym celem wszystkich czytań jest usłyszenie wezwania Bożego i udzielenie odpowiedzi na nie. Nie należy zastępować czytań i psalmu resposoryjnego innymi tekstami nie biblijnymi. Psalm responsoryjny jest integralną częścią Liturgii Słowa, odpowiada każdemu czytaniu i sprzyja medytacji nad słowem Bożym. Aklamacja Alleluja, lub inny śpiew przewidziany zgodnie z wymogami okresu liturgicznego, jest samodzielnym obrzędem, poprzez który zgromadzenie wiernych przyjmuje i pozdrawia Pana mającego do niego przemówić oraz przez śpiew wyznaje wiarę w Niego. Podczas czytania Ewangelii wszyscy uczestnicy liturgii przyjmują postawę stojącą i zwracają się w stronę ambony, okazując w ten sposób Słowu Bożemu szczególną cześć, a w stosownej chwili, podobnie jak kapłan wykonują potrójny znak krzyża na czole, ustach i piersiach. Homilię należy głosić we wszystkie niedziele i obowiązujące święta kościelne. Wyjaśnia ona pewne aspekty z czytań biblijnych albo innego tekstu ze stałych lub zmiennych części Mszy świętej danego dnia, z uwzględnieniem obchodzonego misterium jak i też potrzeb słuchaczy. Po homilii wierni wyznają wiarę według formuły zatwierdzonej przez Kościół. Jest to nasza odpowiedź na Słowo Boże. Na zakończenie tej części Liturgii jest modlitwa powszechna, którą rozpoczyna i kończy kapłan, natomiast wierni na mocy funkcji powszechnego kapłaństwa, wynikającej ze chrztu świętego, zanoszą błagania do Boga za zbawienie wszystkich. Należy zachęcać wiernych, aby uczestniczyli w Liturgii Słowa Bożego poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu i wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej. Odpowiednie, staranne przygotowanie Liturgii Słowa sprzyja owocnemu przyjęciu wezwania Bożego, które przemienia życie wiernych.

 

 za: www.diecezja.radom.pl